top image
Hier komen de aspecten ter sprake die ons ten dienste staan ter viering van ons geloof.

Liturgische Identiteit
Sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw heeft er een groei plaatsgevonden naar erediensten volgens een brede oecumenische, katholieke liturgie met gezongen en gesproken vaste onderdelen. Met uitzondering van de eerste zondag van de maand, wordt in iedere dienst het heilig avondmaal gevierd.

Ook in de inrichting van het kerkgebouw staan woord én sacrament centraal: kansel, doopvont en Avondmaalstafel vormen het centrum.

De diensten geven deze gemeente die bijzondere kleur, waar velen in de loop der jaren door geboeid zijn.


Dopen
Er is gelegenheid om te dopen op de eerste zondag van de maand. Vóór de doop wordt een gesprek gehouden bij de ouders thuis, waarin de betekenis van de doop en de gang van zaken tijdens de doopviering worden doorgesproken.

Voor een doopdienst kunt u contact opnemen met ds. E. A. Postma: tel: 076 560 56 82.


Kleine Kerk
Op de eerste en derde zondag van de maand wordt in Mariëndal (Gemeentecentrum bij de kerk), Duivelsbruglaan 13, 4835 JD Breda, een dienst gehouden met de kinderen.

De kinderen komen met hun ouders in de kerk, waarna zij na het Woord voor groot en klein naar Mariëndal gaan. Hier wordt hetzelfde bijbelverhaal verteld en verwerkt.

Verder wordt er een aantal projecten georganiseerd, o.a. de voorbereiding op het kerstspel en een project in de veertig dagentijd voor Pasen.

Op Palmzondag brengen de kinderen Palmpaasstokken naar zieke kinderen op de Kinderafdeling van het Amphia-ziekenhuis (locatie Langendijk) of naar de bewoners van zorgcentrum Huize 'De Werve'.

Contact opnemen kan via: kleinekerkginneken@outlook.com


Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst wordt er koffie (of thee) gedronken in ons gemeentecentrum Mariëndal (bij de kerk), Duivelsbruglaan 13, 4835 JD Breda. Het is een goede gewoonte om elkaar te ontmoeten. Het is vooral ook voor nieuwkomers een goede mogelijkheid om de leden van de gemeente een beetje te leren kennen. Vrijwilligers voor de verzorging (inschenken) en afruimen kunnen zich voor dit werk opgeven bij: Contactpersoon: dhr. Nicolai, Bavelselaan 300, 4834 TJ Breda, tel. 076-5153453. Na de dienst kunt u zich ook persoonlijk aanmelden bij een ouderling of diaken.


De Cantorij
De cantorij zingt één keer per maand in de kerkdienst en op kerkelijke hoogtijdagen.
De repetities vinden plaats op elke woensdag van 20.00-21.30 uur in Mariëndal.
Cantor-organist:

dhr. G.W.G. van Spankeren, tel. 0168-472765

Contactpersonen:

mevr. Henriette van IJzeren, tel. 076-5652949


Avondgebed
In de adventstijd en in de veertigdagentijd voor Pasen wordt het avondgebed tezamen met de R.K. Jeruzalem-parochie gevierd, hetzij in de Prot. Laurentiuskerk, Duivelsbruglaan 1, hetzij in de R.K. Laurentiuskerk aan de Ginnekenweg 333. Nadere informatie vindt u in Kerknieuws Ginneken.


Oecumenische gebedsvieringen 40-dagentijd
De Gebedsvieringen vinden plaats in de vijf weken voorafgaande aan de goede week op dinsdagavond in R.K. Laurentiuskerk om 19.00 uur. De dienst wordt geleid door een rooms-katholieke en een protestantse voorganger.


De Goede Week
In de week voor Pasen vindt er een lijdensmeditatie plaats op maandag, dinsdag en woensdag in de Prot. Laurentiuskerk om 19.30 uur. Op Witte Donderdag wordt om 19.30 uur een dienst gehouden, waarin we zittend rond de tafel in het koor het avondmaal vieren. Op Goede Vrijdag is er 's middags om 15.00 uur een lijdensmeditatie. In de Paasnacht is er een dienst om 21.00 uur, waarin de mogelijkheid bestaat om volgens de gewoonte van de vroege kerk openbare belijdenis af te leggen.


Oecumenische Adventsvieringen
De Adventsvieringen vinden plaats op de vier woensdagavonden voorafgaande aan Kerstmis in de Prot. Laurentiuskerk van 19.00 - 19.30 uur.


Bijzondere diensten
Gezamenlijk met de andere protestantse gemeenten worden er op hemelvaartsdag en in de zomertijd diensten gehouden in de Grote Kerk op de Grote Markt te Breda. De laatste zondag van oktober wordt daar een Ontmoetingsdienst van alle protestanten gevierd. Deze diensten vangen aan om 10.30 uur. In de Protestantse Laurentiuskerk Ginneken wordt dan geen dienst gehouden.


Organisten
1e organist: dhr. G.W.G. van Spankeren, tel. 0168-472765
2e organist: dhr. A. Eikelboom
Bij rouw- en trouwdiensten is dikwijls organiste: mevr. Thoos Blonk, tel. 076-5144247


Collectanten
Gemeenteleden collecteren in de eredienst in opdracht van de kerkrentmeesters: Vrijwilligers hiervoor kunnen zich aanmelden bij de voorzitter van de diakonie.


Bloemendienst
Elke zondagmorgen staan er bloemen op de tafel, en een bos bloemen bij het doopvont, die als groet gebracht wordt naar iemand die de verbondenheid met de gemeente op een speciale manier ervaren mag.
Mocht U een voorstel hebben voor deze groet, dan kunt U daarvan een van de diakenen op de hoogte stellen.


Rouwdiensten
Bij rouwdiensten gedenken wij het unieke van die ene mens in het licht van het evangelie. Daarom noemen we de dienst bij voorkeur een gedachtenisdienst. De uitvaartleider neemt zonodig contact op met de koster voor gebruik van kerk en eventueel voor Mariëndal. De koster zorgt voor een ouderling en een organist.


Huwelijksdiensten
Het bruidspaar neemt in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de predikant voor kennismaking en doorspreken van de liturgie en met de koster voor het bespreken van de kerk.


Kerstfeest oudere gemeenteleden
Het kerstfeest wordt gehouden in Mariëndal. Het wordt georganiseerd door het Kerkelijk Huisbezoek en is bestemd voor gemeenteleden boven de 70 jaar.


Huize Ruitersbos
Eenmaal per maand wordt er op vrijdagmiddag om 16.00 uur een dienst van woord en gebed gevierd of een eucharistieviering gehouden. Zie de informatie in de rubriek Zondagdiensten voor actuele data.


De IJpelaar
Avondmaalsviering op nader te bepalen data.


TERUG NAAR VORIGE PAGINA
image
image
image
image