top image
De voornaamste taak van het college bestaat uit het verwerven en beheren van geldmiddelen en goederen ten dienste van de kerk.

College van kerkrentmeesters, voorheen Kerkvoogdij
Krachtens de nieuwe kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is de benaming ‘kerkvoogdij’ niet meer in gebruik. De zgn. stoffelijke zaken van de kerk (gebouwen, terreinen en financiën) worden nu beheerd het College van kerkrentmeesters. Dit zijn de zelfde personen als voorheen in de Kerkvoogdij. Overigens zal de benaming ‘kerkvoogdij’ zeker nog enige tijd worden gebruikt, onder meer in de bestemming van de uitgangscollecten.

Contactpersoon: Mevr. M.L.C. Nicolai-Hagemans, zie de rubriek Contact
Rekeningnummers:
ING: NL50 INGB 0001 0790 21 t.n.v. Protestantse Gemeente Ginneken
ABN: NL27 ABNA 0109 6381 07 t.n.v. Protestantse Gemeente Ginneken.

De rekening voor de Kerknieuws-abonnementen (EUR 27,50 per jaar) is
NL72 INGB 0009 0241 86 t.n.v. Protestantse Gemeente Ginneken

Financiën
Het financiële beleid van de gemeente wordt, onder verantwoording van de Kerkenraad uitgevoerd door het College van kerkrentmeesters. De belangrijkste bron van inkomsten vormt de jaarlijks in januari te houden actie Kerkbalans. Hiermee wordt aan alle ingeschreven leden gevraagd het voortbestaan van onze kerkelijke activiteiten mogelijk te maken.
Uit deze opbrengst worden de kosten verbonden aan de predikantsplaats betaald alsmede de salarissen en sociale lasten voor koster en organist.

Bloemenfonds
Elke zondag staan er bloemen in de kerk op de avondmaalstafel ter ere van onze Heer. Ook bij het doopvont staat een bos bloemen, die na afloop als groet uit de zondagse dienst naar een gemeentelid wordt gebracht in verband met een moeilijke of blijde gebeurtenis met betrekking tot dat gemeentelid.
De twee collecten per jaar voor dit doel zijn lang niet voldoende om de kosten te dekken. Een extra bijdrage is altijd zeer welkom op één van bovengenoemde rekeningen o.v.v. Bloemenfonds Protestantse Gemeente Ginneken.

Restauratiefonds
Ook voor dit fonds, bestemd voor de in stand houding van ons prachtige kerkgebouw, zijn dringend nieuwe middelen nodig. Voor de komende jaren wachten ons enkele dure reparaties waarvoor thans onvoldoende geld beschikbaar is.
Uw bijdragen zijn welkom op één van bovengenoemde rekeningen o.v.v. Restauratiefonds Protestantse Gemeente Ginneken.

NB. Overweegt u ook eens in uw testament het Restauratiefonds met een legaat te steunen. U weet dan zeker waaraan het geld wordt besteed.

Begraafplaatsen
In tegenstelling tot wat nog vaak wordt verondersteld, kunnen ook niet-gemeenteleden worden begraven op de Bieberg zowel als op Kerkhof Oud-Ginneken.


Voor informatie kunt u contact opnemen met informatiecentrum Zuylen: 076-521 94 53
image
image
image
image