top image

Diaconaat staat voor:

- Barmhartigheid

- Gerechtigheid

- Wederkerigheid


De Diaconie verkrijgt haar middelen uit wekelijkse collecten in de eredienst, giften en rente uit vermogen. Daarnaast zijn er inzamelingsacties voor speciale projecten.

Het geld wordt besteed aan doelen die in een collectenrooster zijn vastgelegd door de landelijke Generale Diaconale Raad, waarbij met name Kerk in Actie wereldwijd een belangrijke rol speelt. Daarnaast ondersteunt de Diaconie instanties en projecten dichter bij huis, zoals het Studentenpastoraat, de Voedselbank, het Annahuis, Tools to Work in Teteringen en stichting HIBO. Tenslotte wordt ook individuele hulp geboden in gevallen waar geen andere helper is.

De diakenen doen wekelijks dienst in de eredienst, ze hebben met name een taak bij de viering van de Maaltijd van de Heer. Voorts maken ze deel uit van de Kerkenraad en zijn ze vertegenwoordigd in o.a. de Classis, en de Diaconale Contactgroep Breda – Wismar – Arad.

In de eigen gemeente houdt de Diaconie zich bezig met uiteenlopende zaken als: de maandelijkse koffieochtend in Mariëndal, de Kerst- en Paasgroet aan oudere gemeenteleden, het kerkelijk huisbezoek, de KerkWebRadio, bestemd voor gemeenteleden die niet in staat zijn de dienst bij te wonen. Als diaconie verzorgen we ook de voorjaars, herfst en kerstlunches. We zijn nu begonnen met een lunch op de laatste zondag van de maand (waar u zich wel voor moet opgeven).


De ZWO-commissie (Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking)

Deze verzorgt namens de Diaconie een groot aantal activiteiten die gericht zijn op het vergroten van de betrokkenheid van de gemeente bij de Wereldkerk. Ze werkt op vrijwel alle terreinen zeer nauw samen met ZWO-Breda:

  • Voorbereiding en deelname aan de diensten op de Zondagen van het Werelddiaconaat (tweede zondag oktober, eerste zondag februari)
  • Inzameling van gebruikte postzegels en ansichtkaarten
  • Organiseren van inzamelingsacties voor speciale projecten. Nu het project: "klaslokalen voor Kenia".

Kerkelijk Huisbezoek

Een nogal brede benaming voor een beperkte doelgroep. Het betreft een bezoek met bloemetje aan jarigen en jubilerenden in de gemeente. We bezoeken diegenen die tachtig geworden zijn. En ook de 85-jarigen. En vervolgens iedere verjaardag daarna. Verder zij die een huwelijksjubileum vierden. Verreweg de meeste mensen zijn blij met deze aandacht vanuit de gemeente.

De groep komt eens per kwartaal ongeveer een uur bij elkaar. Er wordt besproken wie bij wie op bezoek gaat met een bosje bloemen. Ook wordt kort gesproken over de voorgaande bezoeken. Niet inhoudelijk, tenzij de bezochte daarin toegestemd heeft. Gemeenteleden die toe willen treden tot deze groep … zeer welkom.


Contactpersonen:

Diaconie:
Mevr. B.C.M. Koopmanschap-Lely
Past. Vermuntstraat 5
4851 CR Ulvenhout
prot.gem.ginneken.diac@gmail.com
Rekeningnummer Diaconie (IBAN):
NL98 RABO 03737 37254


ZWO:
Mevr. B.C.M. Koopmanschap-Lely
tel. 076-565 21 14
bcmkoopmanschap@gmail.com


Diaconale Contactgroep Breda-Wismar-Arad:
Mw. Frankfoorder-Boevé,
Pottenbakkerstraat 5,
4813 LB Breda,
tel 076 514 65 23.
Diaconie PKN Breda


imageimageimageimageimage