De Protestantse Gemeente Ginneken is een ANBI Instelling

Maar wat betekent dat? De Belastingdienst heeft De Protestantse Gemeente Ginneken aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u, wanneer u doneert, gebruik kunt maken van belastingvoordeel.

Giften aftrekbaar
Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De PG Ginneken hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

ANBI-Gegevens Protestantse Gemeente Ginneken:

Naam:
Protestantse Gemeente te Ginneken
RSIN nr:
002650447
Bezoekadres:
Duivelsbruglaan 1
4835JD Breda
Postadres:
Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Ginneken
Postbus 4648
4803EP Breda
Telefoon Kerkelijk Bureau:
076-5653142
E-mailadres:
pgg.kerkelijkbureau@gmail.com
Bestuurssamenstelling:
Kerkenraad
College van kerkrentmeesters
Diaconie

Hoofdlijnen beleidsplan:
Vorm proberen te geven aan het mysterie van de verbinding met de eeuwige; in onze zondagse eredienst, maar ook daarbuiten en op andere tijden. Daardoor geïnspireerd beleggen we samenkomsten en organiseren we activiteiten van allerlei aard. Zo proberen we gemeente van Christus te zijn: zijn blijde boodschap te verkondigen en onze roeping te volgen door te werken in en aan de wereld. Samenwerking met andere kerken en maatschappelijke organisaties is een opdracht en een noodzaak om te kunnen voort bestaan. U kunt het complete beleidsplan hier als PDF downloaden.

N.B.
De Kerkenraad heeft het Beleidsplan voor de jaren 2020-2025 in de steigers staan, doch is vanwege de COVID-19 problemen nog niet in staat is geweest dit Concept-Beleidsplan met de gemeenteleden te bespreken en heeft besloten om het Beleidsplan 2015-2019 ook voor de jaren 2020 en 2021 geldend te verklaren.

Zodra het nieuwe Beleidsplan beschikbaar is zal deze hier gepubliceerd worden.

Beloningsbeleid:
De beloning van predikanten binnen de Protestantse Kerk in Nederland is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van overige medewerkers in loondienst is geregeld in de ‘ Generale regeling rechtspositie kerkelijk medewerkers’. Deze zijn hier te vinden: https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/generale-regelingen. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Uitgeoefende activiteiten:

 • Kerkdiensten op zon en feestdagen, bij huwelijken en overlijden
 • Pastorale zorg aan gemeenteleden
 • Exploitatie en onderhoud van gebouwen en terreinen van de Protestantse Gemeente Ginneken
 • Deelname aan ZWO i.s.m. protestantse kerk Breda
 • Financiële ondersteuning van lokale en nationale organisaties/stichtingen
 • Samenwerking met het (zorg) wijkteam Ginneken
 • Deelname open monumentendag
 • Deelname “rondje open kerk” gedurende de zomermaanden
 • Beschikbaar stellen van zalencomplex voor vergaderingen, zangkoren e.d.
 • Beschikbaar stellen complex als trouwlocatie voor de gemeente Breda
 • Medewerking aan “bruisend Ginneken”
 • Medewerking aan open monumenten dag.
 • Exploitatie van begraafplaats “de Bieberg” d.t.v. stichting Begraafplaatsen en Crematoria voor westelijk Noord-Brabant
 • Renoveren begraafplaats “oud Ginneken” bij de kerk.
 • Verhuur terrein aan scouting Ginneken.


2019 - Staat van baten en lastenANBI Gegevens Diaconie Protestantse Gemeente Ginneken
Naam:
Diaconie Protestantse Gemeente Ginneken

RSIN nr:
822967418

Bezoekadres:
Duivelsbruglaan 1
4835JD Breda

Postadres:
Diaconie Protestantse Gemeente Ginneken
Postbus 4648
4803 EP Breda

E-mailadres:
prot.gem.ginneken.diac@gmail.com

Diaconie
De diaconie staat in en lange traditie van leniging van de materiële noden binnen de eigen gemeente in eerste instantie, maar vervolgens ook daarbuiten: in de eigen woonplaats én over grenzen. Met in achtneming van de eigen mogelijkheden wordt deze taak ruim opgevat. De diaconie houdt zich bezig met zorg en aandacht voor wie dat nodig hebben, veraf en dichtbij. Voorbeelden zijn: het verzorgen van inloop-koffie-ochtenden, drempelloze lunchbijeenkomsten, attenties voor bejaarden. Ze ondersteunt plaatselijke instellingen als het Annahuis en de Voedselbank, en biedt individuele hulp waar geen andere helper is.

De inkomsten voor deze activiteiten verkrijgt de diaconie uit de collecten tijdens de eredienst, giften en rente over vermogen. De doelen zijn o.a. vastgelegd in een jaarlijks collecterooster. Daarnaast zijn er inzamelingsacties voor speciale projecten.

De diakenen doen wekelijks dienst in de eredienst, ze hebben vooral een taak bij de viering van de Maaltijd van de Heer. Voorts maken ze deel uit van de Kerkenraad en zijn ze vertegenwoordigd in o.a. de Classis, de Commissie van Bijstand in het Pastoraat van het Amphia ziekenhuis, de Diaconale Contactgroep Breda – Wismar – Arad en het Oecumenisch Samenwerkingsverband. Onder de diaconie valt ook het werk van ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). Deze commissie werkt Breda-breed en zamelt geld in voor projecten in verre werelddelen.

Contact: prot.gem.ginneken.diac@gmail.com