De Protestantse Gemeente Ginneken is een ANBI Instelling

Maar wat betekent dat? De Belastingdienst heeft De Protestantse Gemeente Ginneken aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u, wanneer u doneert, gebruik kunt maken van belastingvoordeel.

Giften aftrekbaar
Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De PG Ginneken hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

ANBI-Gegevens Protestantse Gemeente Ginneken:

Bij de beschrijving van de ANBI-gegevens volgt de Protestantse Gemeente Ginneken het volgende format van het CIO: "Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland, Versie 10-05-2021 - nr 2".

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:
Protestantse gemeente te Ginneken
RSIN/Fiscaal nummer:
002650447
Nummer Kamer van Koophandel:
50858548
E-mail:
pgg.kerkelijkbureau@gmail.com
Adres:
Duivelsbruglaan 1
Postcode:
4803EP
Plaats:
Breda
Postadres:
Postbus 4648
Postcode:
4803EP


De Protestantse gemeente te Ginneken is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. We hebben geprobeerd open en uitnodigend te zijn. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Ginneken.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: protestantsekerk.nl/anbi-pkn, zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet. Op de website protestantsegemeenteginneken.nl vindt u het beleidsplan 2020- 2025 van onze gemeente. U kunt hier het complete beleidsplan als PDF downloaden.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant(en) van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiele slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Uitgeoefende activiteiten:

 • Kerkdiensten op zon en feestdagen, bij huwelijken en overlijden
 • Pastorale zorg aan gemeenteleden
 • Exploitatie en onderhoud van gebouwen en terreinen van de Protestantse Gemeente Ginneken
 • Deelname aan ZWO i.s.m. Protestantse Kerk Breda
 • Financiële ondersteuning van lokale en nationale organisaties/stichtingen
 • Samenwerking met het (zorg) wijkteam Ginneken
 • Deelname open monumentendag
 • Deelname “rondje open kerk” gedurende de zomermaanden
 • Beschikbaar stellen van zalencomplex voor vergaderingen, zangkoren e.d.
 • Beschikbaar stellen complex als trouwlocatie voor de gemeente Breda
 • Medewerking aan open monumentendag.
 • Exploitatie van begraafplaats de Bieberg en Kerkhof Oud Ginneken d.t.v. stichting Begraafplaatsen en Crematoria voor westelijk Noord-Brabant
 • Verhuur terrein aan scouting Ginneken.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft u hieronder aan. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een gemeente voorkomen.


Nadere toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De Protestantse Gemeente Ginneken werkt op dit moment aan een update van het meerjarenonderhoudsplan voor het kerkelijk terrein en aan een financieel toekomstplan. Net als elders in het land geldt ook voor onze gemeente dat deze vergrijst en dat het ledenbestand krimpt. Dit zal op enig moment in de komende jaren zichtbaar worden in de kerkelijke bijdragen. Van belang is daarom onze financiën zo toekomstbestendig mogelijk te maken, om niet verrast te worden door plotselinge terugval en om ook in de toekomst aan onze (onderhouds)verplichtingen te kunnen blijven. Daarnaast zijn de hoge energiekosten van onze gebouwen een aandachtspunt, zowel uit financiele als klimaat- en maatschappelijke overwegingen.

De post 'lasten kerkelijke gebouwen' was in 2022 erg hoog, omdat de omzetting van fonds naar voorziening (voor orgel- en restauratiefonds) hier terug te zien is.