De Diaconie van de Protestantse Gemeente Ginneken is een ANBI Instelling

Maar wat betekent dat? De Belastingdienst heeft Diaconie van de Protestantse Gemeente Ginneken aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u, wanneer u doneert, gebruik kunt maken van belastingvoordeel.

Giften aftrekbaar
Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De PG Ginneken hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

ANBI Gegevens Diaconie Protestantse Gemeente Ginneken

Naam ANBI:
Diaconie Protestantse Gemeente Ginneken

RSIN/Fiscaal nummer:
824104560

Nummer Kamer van Koophandel:
76352854

E-mail:
prot.gem.ginneken.diac@gmail.com

Postadres:
Postbus 4648

Postcode:
4803 EP Breda

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Diny Koopmanschap
Financieel medewerkster:Joke van den Bosch
Secretaresse: Corinne van Wijk
Diakenen:
Wil Bongers
Alain Gouamene
Els Hagemans - de Vroomen
Ingeborg Haspels
Iris Pinel
Edward Wilms


Diaconie
De diaconie staat in een lange traditie van leniging van de materiële noden binnen de eigen gemeente in eerste instantie, maar vervolgens ook daarbuiten: in de eigen woonplaats én over grenzen. Met inachtneming van de eigen mogelijkheden wordt deze taak ruim opgevat. De diaconie houdt zich bezig met zorg en aandacht voor wie dat nodig hebben, veraf en dichtbij. Voorbeelden zijn: het verzorgen van inloop-koffie-ochtenden, drempelloze lunchbijeenkomsten, attenties voor bejaarden. Ze ondersteunt plaatselijke instellingen als het Annahuis en de Voedselbank, en biedt individuele hulp waar geen andere helper is.

De inkomsten voor deze activiteiten verkrijgt de diaconie uit de collecten tijdens de eredienst, giften en rente over vermogen. De doelen zijn o.a. vastgelegd in een jaarlijks collecterooster. Daarnaast zijn er inzamelingsacties voor speciale projecten.

De diakenen doen wekelijks dienst in de eredienst, ze hebben vooral een taak bij de viering van de Maaltijd van de Heer. Voorts maken ze deel uit van de Kerkenraad en zijn ze vertegenwoordigd in o.a. de Classis, de Commissie van Bijstand in het Pastoraat van het Amphia ziekenhuis, de Diaconale Contactgroep Breda – Wismar – Arad en het Oecumenisch Samenwerkingsverband. Onder de diaconie valt ook het werk van ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). Deze commissie werkt Breda-breed en zamelt geld in voor projecten in verre werelddelen.

Contact: prot.gem.ginneken.diac@gmail.com


Beleidsplan Diaconie
Klik hier voor het beleidsplan van de diaconie.