Gemeenteavond, 26 november

Gemeenteavond, 26 november

12-11-2021


Door Corona heeft het lange tijd niet gekund. En het is nog even de vraag welke kant het nu op gaat. Maar het voornemen is om op vrijdag 26 november om 20.00 uur in Mariendal een gemeenteavond te houden.

Het zal dan gaan over de koers die we de komende jaren willen varen: de plaats die we als protestantse gemeente al innemen en verder willen innemen. Wie we zijn, waar we kracht ervaren en hoe we daar verder vorm en inhoud aan zullen geven. De kerkenraad nodigt ieder die zich betrokken weet bij deze gemeente van harte uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Beleidsplan
Het beleidsplan dat we voor de komende jaren hebben gemaakt en in de kerkenraad hebben besproken, sturen we als bijlage bij deze Nieuwsbrief mee. Als u het van tevoren wilt of kunt lezen is dat meegenomen, maar het is niet noodzakelijk! Ook wie het niet gelezen heeft kan volop mee in gesprek. Het beleidsplan 2021-2025 is een bundeling van wat wij van waarde achten met het oog op een toekomstbestendige gemeente.

Veerkracht
In dit beleidsplan proberen we met waardering te benoemen wat deze gemeente nu al veerkracht geeft. Het is de bedoeling dat het daar niet bij blijft. Met het oog op de keuzes die we in de jaren die voor ons liggen zullen moeten maken, lijkt het ons belangrijk dat we met elkaar onderzoeken waar de veerkracht van deze geloofsgemeenschap in zit. Onszelf in dit opzicht beter leren kennen.
Veerkracht heeft een sociale en een mentale kant. Maar er is meer. Er is ook een materiele kant en een financiele kant. Het beleidsplan is een eerste inventarisatie: waaruit bestaat onze veerkracht als we op die verschillende kanten letten? En welke veerkracht hebben we op de langere termijn nodig? Wat gaan we tegenkomen aan "uitdagingen"?

Ondernemend kerk zijn
We menen dat we de vraag naar de toekomstbestendigheid van deze gemeente niet op kunnen hangen aan de financiele veerkracht alleen. Het gaat om het geheel. We zijn immers kerk. Andersom betekent dat ook dat de financiele veerkracht mee moet doen in dat geheel. Het beleidsplan betoogt dat de kerkelijke gemeente zich, in het besef van de kracht die ons leeft, ondernemend dient op te stellen.
Over veerkracht, ondernemend kerk zijn en andere vragen met betrekking tot een toekomstbestendige gemeente gaan we graag in gesprek!

Ds. Eward Postma