Beroepingswerk en financiën

Beroepingswerk en financiën

15-05-2013


Het is even stil geweest rondom het beroepingswerk, de laatste mededelingen dateren van februari. Toen is er melding gemaakt van afspraken met predikanten over kennismaking en kerkdienstbezoek. Dat heeft geresulteerd in een korte periode van intensieve contacten met drie predikanten. Eén van hen trok zich terug om inhoudelijke redenen, een tweede vonden we toch niet zo goed bij onze gemeente passen, en van de derde zei de Beroepingscommissie (BC) unaniem: deze predikant dragen we voor! Tot zover alles goed.

Maar dan het tweede deel (zie kopje van dit stuk).

Zoals bekend was door het RCBB (de regionale commissie die de financiën van afzonderlijke gemeenten in de gaten houdt) een zgn. solvabiliteitsverklaring afgegeven voor het beroepen van een predikant in een reguliere 80% predikantsplaats. Alleen de eerste vier jaren mocht voor 100% worden benoemd: 20% als een soort tijdelijke toelage. Met dit aanbod op zak ging de BC op pad.

Gaandeweg het beroepingswerk diende de solvabiliteitsverklaring verlengd te worden, de geldigheidsduur van één jaar was verstreken. Tot onze grote teleurstelling en ergernis werd de verklaring aangepast verlengd: 70% regulier, met 10% toelage in de eerste vier jaar! Een deputatie van de Kerkenraad reisde af naar de te beroepen predikant om dit slechte nieuws te melden. Het werd een goed gesprek. We beloofden elkaar na te denken over wat er kon. Niet lang daarna bleek: niets!

De RCBB was niet gevoelig voor onze nieuwe cijfers waarin verdere bezuinigingen zijn opgenomen, en ook niet voor ons argument dat lopende een beroepingsprocedure de “spelregels” opeens worden veranderd. Voor de beoogde predikant was 70% te mager, hoe jammer dat ook gevonden werd. Naar verluidt is aan deze predikant inmiddels door een andere gemeente een 100% vacature aangeboden.

In de Kerkenraadsvergadering d.d. 8 april jl. is de nieuwe situatie uitvoerig besproken. Na een heroriëntatie op onze positie “in de markt” begint de BC opnieuw. Hernieuwd contact met het mobiliteitsbureau van de PKN in Utrecht heeft inmiddels plaatsgevonden: er is geen reden voor paniek, maar de vijver waarin we kunnen vissen is bepaald kleiner geworden.

Anders gezegd: Ginneken blijft voor predikanten een aantrekkelijke gemeente, maar we moeten ook financieel voldoende te bieden hebben. En dat is niet het geval; in het vorige nummer van Kerknieuws hebben de Kerkrentmeesters daar al overduidelijk op gewezen. Wie nog denkt dat de Protestantse Gemeente Ginneken er wel warmpjes bijzit, weet nu beter.

De Kerkrentmeesters doen alles om kosten te drukken en opbrengsten van huur e.d. te verhogen. De BC gaat met vernieuwde moed aan de slag.

Alleen de gemeenteleden kunnen de meerjarenprognose een beter aanzien geven: de Aktie Kerkbalans loopt nog steeds!

De Kerkenraad