Een gemeenschappelijke visie op de ene kerk, 29 april, 20.00u

Een gemeenschappelijke visie op de ene kerk, 29 april, 20.00u

20-04-2014


In het kader van de avonden over ‘Oecumene, de weg van de dialoog’ zal diaken Rob van Uden inzicht geven in een recent verschenen document van de Wereldraad van Kerken. Het document heet: 'De Kerk, op weg naar een gemeenschappelijke visie' (2012) en behandelt het – wellicht – belangrijkste thema van de oecumenische dialogen van dit moment: de visie op de éne kerk van Christus. De recente geschiedenis van de wereldwijde oecumene laat zien dat met de discussies over doop, eucharistie en ambt steeds de discussie over de visie op het kerk-zijn opduikt.

Na vele jaren van dialoog hebben Anglicanen, Katholieken, Lutheranen, Methodisten, Orthodoxen en Gereformeerden een document opgesteld waaruit blijkt dat er serieuze toenaderingen zijn m.b.t. de visie op de éne kerk van Christus. Het document heeft momenteel wereldwijd aandacht en kan het referentiepunt worden voor de toekomstige dialogen.

Rob van Uden is diaken van de Jeruzalemparochie en lid van het hoofdbestuur en dagelijks bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Opening met gebed door dhr. Ger van Dooren, voorzitter van de Raad van Kerken Breda.

De avond vindt plaats in de prachtig gerenoveerde Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Breda. De avond wordt gehouden op dinsdag 29 april 2014, aanvang 20.00u.

Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.